Przejdź do treści Przejdź do menu

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa:

Zawody/specjalności:

  • technik ekonomista
  • technik żywności

Praktyka zawodowa dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku- Białej w Firmie Symulacyjnej ,,Beskidy” Sp. z o.o. w Bielskim Centrum Edukacji w Bielsku- Białej realizowana jest w wymiarze określonym w programie nauczania dla danego zawodu, w trakcie roku szkolnego.

Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.

W czasie odbywania praktyki uczeń-praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły.


Uczeń odbywający praktykę zawodową w BCE w Bielsku- Białej:

  1. zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej, w którym opisuje jej przebieg,
  2. w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej (w wymiarze za czas nieobecności) w terminie i czasie wskazanym przez BCE w porozumieniu ze szkołą macierzystą,
  3. nieusprawiedliwiona nieobecność w czasie trwania praktyki zawodowej jest równoważna z niezaliczeniem praktyki zawodowej,

Praktyka zawodowa prowadzona jest nieodpłatnie