Szkoła Branżowa II Stopnia

ZAPRASZAMY:

absolwentów szkoły branżowej I stopnia,
- absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej
(kończących naukę w latach: 2015-2019)
do kontynuowania nauki w:
Szkole Branżowej II Stopnia
- nauka trwa 2 lata
- forma kształcenia*- stacjonarna lub zaoczna
w zawodach*:
technik handlowiec, technik pojazdów samochodowych,
technik mechanik, technik robót wykończeniowych
w budownictwie, technik technologii żywności, technik
żywienia i usług gastronomicznych
*możliwość kształcenia w Szkole Branżowej II Stopnia w danym
zawodzie i przyjęta forma kształcenia (stacjonarna lub zaoczna),
zależy od ilości zgłaszających się słuchaczy