Monitoring - Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH

FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO


   

W związku z funkcjonowaniem na terenie obiektów Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej monitoringu wizyjnego istnieje możliwość przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w formie zarejestrowanego obrazu wizerunku osobistego.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L
z 04.05.2016r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”, informuję że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Dyrektor Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 21.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: iod@bcebielsko.pl,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora,
  3. telefonicznie: 33 8140979 w. 2040.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się na podstawie przepisów 68 ust.1, pkt 6, art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
  - prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn. zm.)  oraz art.22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 917 z późn. zm.) w celu
  zapewnienia bezpieczeństwa porządku publicznego oraz ochrony uczniów, słuchaczy, pracowników i mienia na terenie infrastruktury Bielskiego Centrum Edukacji w Bielsku-Białej. 
 4. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych np. policja, sąd, prokuratura - na ich pisemny wniosek. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 14 dni. Jest to czas uwarunkowany właściwościami technologicznymi systemu monitoringu w zakresie przechowywania zarejestrowanego obrazu. Po tym okresie dane będą automatycznie usunięte poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach,
  2. żądania usunięcia swoich danych osobowych lub do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowana.